Andrej Sládkovič - Detvan

 

Týmto dielom reagoval Sládkovič na kritiku svojich súčasníkov, ktorí odsúdili Marínu ako nenárodnú a vyčítali Sládkovičovi, že sa nezaoberal témou národa a vlasti. Rozhodol sa preto napísať skladbu, ktorej  hrdinom je sám slovenský ľud. Detvan mal spĺňať buditeľské a národne obranné poslanie.

Detvan je lyricko-epická skladba. Skladá sa z piatich spevov: 1. Martin, 2. Družina, 3. Slatinský jarmok, 4. Vohľady, 5. Lapačka.

Dej sa odohráva v časoch panovania kráľa Matiáša v 15. storočí. Hlavnými postavami je Martin - detviansky mládenec a jeho milá Elena. Sú to idealizované ľudové postavy. Hlavným cieľom autora bolo poukázať na zdravé sily a hodnoty ľudu, ktoré sú  zárukou lepšej budúcnosti. Dej skladby je prerušovaný peknými úvahami o hodnotách ľudu a kráse slovenskej prírody. Básnik obdivuje ľudové umenie, rezbárstvo, tanec, hudbu, sebavedomie a hrdosť detvianskych ľudí

Dejová línia je jednoduchá, dejové epizódy sa striedajú s lyrickým opismi kraja a úvahami o vlastnostiach slovenského ľudu (preto ide o lyricko-epickú skladbu).

1. spev (Martin) - Oslava podpolianskej prírody. Nachádzajú sa tu aj úvahy o slovenskom ľude. Zoznamujeme sa s hlavným hrdinom - Martinom. Martin zabije sokola, ktorý napadol bezbranného zajaca.

2. spev (Družina) - Úvahy o ľudovom umení a budúcnosti slovenského ľudu. S Martinom sa stretávame na salaši pri vatre, v kruhu valachov, pri speve a hudbe. Martin sa dozvie, že sokol, ktorého zabil, patril kráľovi Matiášovi. Pri návrate zo salaša vyslobodí z rúk zbojníkov svoju milú Elenu a jedného zbojníka pritom zabije.

3. spev (Slatinský jarmok) - je najepickejší. Na jarmok prichádza kráľ Matiáš a Martin sa ide ospravedlniť, že mu zabil sokola. Táto smelosť sa kráľovi páči. Keď vyjde najavo, že Martin zabil aj obávaného zbojníka, ktorý už dlho sužoval celý kraj, kráľ ho odmení kantárom a koňom.

4. spev (Vohľady) - je obrazom Eleny a jej vernej lásky k Martinovi. Preoblečený kráľ sa jej zalieča, ale ona ho odmieta, lebo ľúbi Martina. Kráľ, očarený Eleninou krásou, jej daruje prsteň.

5. spev (Lapačka) je obrazom veselého i tragického verbovania na dedine. Martin vstupuje do Čierneho pluku kráľa Matiáša. Prisahá vernosť svojmu kráľovi, ale žiada ho, aby si mohol ponechať kroj, fujaru a valašku, pretože zostať bez tradícií pre neho znamená zostať bez koreňov.

 

V Detvane sú ešte prvky romantizmu (historizmus, idealizácia vzťahov medzi panovníkom a ľudom, prepadnutie Eleny zbojníkmi, idealizácia Martina a Eleny), ale nájdeme tu aj realistické obrazy, ako verné opisy krojov, pravdivé obrazy hier mládeže, vohľadov, lapačiek a pod.

 
 
Použitá literatúra
 

 

SMIEŠKOVÁ, M.: Literatúra. Bratislava: Fragment, 2007. 164 s. ISBN 978-80-8089-065-0
VARSÁNYIOVÁ, M.: Príruška slovenskej literatúry pre stredoškolákov. Komárno: Varia, 2003. 240 s. ISBN 80-968982-7-2
MINÁRIK, J. a kol.: Literatúra. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1969. 315 s.

 

 
 
Audionahrávku obsahu diela A. Sládkoviča - Detvan... si môžeš vypočuť na nasledujúcej stránke: www.metoo.sk/myaudio/play/d84479701f7367ebdda302345c4b8be1