Homér - Ilias

 

Vojnový epos v 24 spevoch a 16 000 veršoch.

Obsahom je epizóda z  povestí o trójskej vojne (Trója - gréc. Ilion).

Príčinou vojny bol únos krásnej Heleny, manželky spartského kráľa Meneláa, synom trójskeho kráľa Priama, kráľovičom Paridom. Meneláos so svojím bratom Agamemnonom zorganizoval odvetnú výpravu gréckych kmeňov proti Tróji. Dej eposu opisuje 51 dní posledného, desiateho roka vojny, ktoré vyjadrujú Achillov hnev. Grék Achilles, ktorý má predurčenú veľkú slávu a blízku smrť, sa odmieta zúčastniť na ďalších bojoch, lebo Agamemnon mu odňal ukoristenú otrokyňu. Urazený Achilles požičia svoju zbroj priateľovi Patroklovi, toho však zabije trójsky hrdina Hektor v domnení, že je to Achilles. V súboji Meneláa s únoscom Paridom Paris síce podľahne, napokon ho však zachráni bohyňa Afrodita. Vyvrcholením eposu je opis súboja Achilla, ktorý chce pomstiť Patrokla, s Hektorom, ktorý končí Achillovým víťazstvom a potupou zabitého Hektora, ktorého vláčia okolo trójskych hradieb a nakoniec ho vydajú kráľovi Priamovi.

Skladba napísaná daktylským hexametrom idealizuje postavy ľudí a bohov, zdôrazňuje úlohu osudovosti. Štýl eposu je patetický, súbežne deje a mytologické odbočenia sa priraďujú následne, čo pôsobí staticky. Obšírnosť a statickosť rozprávania prehlbuje  opakovanie ustálených veršov, prevaha priraďovacích viet a používanie jednoduchých nemenných epitet charakterizujúcich vystupujúce postavy.

Najnovšie výskumy dokladajú, že epos vnikol v 8. stor. pred. n.l. a jeho autorom je pravdepodobne Homér.

 

Použitá literatúra:

HOVORKOVÁ, V.: Svetová literatúra na dlani. Bratislava: Vydavateľstvo Príroda, 2001. 319 s. ISBN 80-07-00381-7

SMIEŠKOVÁ, M.: Literatúra. Bratislava: Vydavateľstvo Fragment, 2007. 164 s. ISBN 978-80-8089-065-0

Audionahrávku obsahu diela Homér - Ilias si môžeš vypočuť na nasledujúcej stránke: www.metoo.sk/myaudio/play/6f00d6aa5bd1e3c46f62d74da7ffcd69