Hugolín Gavlovič - Valaská škla mravúv stodola

 

Čarnodunajecký rodák a príslušník františkánskej rehole v Pruskom.

Predstaviteľ slovenskej barokovej literatúry, ktorý sa zameriaval na výchovnú poéziu. -

 

Za svojho života pracoval 43 rokov na jednom mieste. Súviselo to zrejme s jeho pľúcnou

chorobou, ktorá mala tuberkulózny charakter. Z týchto zdravotných dôvodov sa zdržiaval

na salaši pod Vršatcom a na Chrástkovej.  -Práve na salaši spoznal múdrosť valachov,

čo ho inšpirovalo k napísaniu diela Valaská škola – mravúv stodola (1755).

 

Obsahuje vyše 1200 básní - mravných ponaučení. Je napísaná silne slovakizovanou češtinou.

Každá báseň obsahuje mravné ponaučenie o rôznych životných otázkach. Má charakter

veršovanej encyklopédie.

 

Cieľom "valaskej školy" (t.j. životnej múdrosti a skúsenosti pastierov) bolo dať jednoduchému

čitateľovi bohatstvo mravných ponaučení a praktických rád o najrozmanitejších veciach

a životných otázkach na základe náboženských a občianskych morálnych zásad.

Odsudzuje opilstvo (Hle, človek opilý, žádnému nemilý) kritizuje pánov a boháčov,

vyzdvihuje význam vzdelania, vyslovuje odpor k vojne, odmieta obdivovanie cudzie

a pohŕdanie domácim (Velmi je hlúpý, kdo vlasť svú tupí).

 

Gavlovičove básne napokon charakterizuje úprimný obdiv a láska k chudobnému poddanému

ľudu a hlboká antipatia voči pánom a boháčom, ktorá vyusťuje v kritiku ich života, morálky

a vzťahu k nižšie postaveným spoločenským vrstvám.

 

Gavlovičovu skladbu tematicky oživujú najmä zveršované anekdoty a bájky. Napr. anekdota

o opitej gazdinej (Kde gazdiná korhelkyňa, tam je prázná i kuchyňa).

 

Skladba je napísaná silne slovakizovanou češtinou. Obsahuje vyše tisícdvestvo básní

(mravné naučenia, nápadky). Každá báseň sa kladá z troch štvorveršových strof. Verše

sú štrnásťslabičné a združene rýmované. Básnický štýl sa v podstate opiera o štylistické

prostriedky ľudového hovorového jazyka.

 

Iba v malej miere sa nasycuje patetickými barokovými štylistickými prostriedkami

(zložitejšie metafory, prirovnania, epizeuxy a najmä kontrastné obrazy a dvojčlenné

i viacčlenné slovné a obrazové kumulácie.

 

 

Použitá literatúra:

SMIEŠKOVÁ, M.: Literatúra. Bratislava: Fragment, 2007. 164 s. ISBN 978-80-8089-065-0

MINÁRIK, J. a kol.: Literatúra. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1969. 315 s.

VARSÁNYIOVÁ, M.: Príruška slovenskej literatúry pre stredoškolákov. Komárno: Varia, 2003. 240 s. ISBN 80-968982-7-2

 

Audionahrávku obsahu diela H. Gavloviča - Valaská škola... si môžeš vypočuť na nasledujúcej stránke.

www.metoo.sk/myaudio/play/d9106cec6cd27abc678c786ca64023ff